අපි ආරම්භ

කරන්නේ කෙසේද?

Liridi සඳහා ලියාපදිංචි වීමෙන් ඔබේ ව්‍යාපාරික අදහස් පණ ගන්වන්න. ඔබට අත්‍යවශ්‍ය සම්පත් ක්ෂණිකව මිලදී ගෙන, පසුව පහසුවෙන් ගෙවීමට ස්මාර්ට් විකල්පය Liridi වේ. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි:

ඔබ ගෙවන ප්‍රමාණය විය හැක්කේ

Purchase Amount

Rs.

Rs. 4,000

Rs. 20,000

2 weekly payments

0

Total Fee: Rs.

Total cost: Rs.

3 weekly payments

0

Total cost: Rs.

Total cost: Rs.

2 biweekly payments

0

Total cost: Rs.

Total cost: Rs.

0

6 biweekly payments

0

Total cost: Rs.

Total cost: Rs.

නිදර්ශනය සඳහා පමණි. සැබෑ ප්‍රමාණය දැන ගැනීමට Liridi install කරන්න

ඔබේ ගාස්තුව ගෙවීමේ විකල්පය, ඔබේ මිලදී ගැනීමේ මුදල (රු. 4,000 සිට රු. 50,000 දක්වා) සහ ඔබ තෝරන විකල්ප වාරය (සති 2 සිට 8 දක්වා) මත පදනම් වන අතර සුදුසුකම් පරීක්ෂාවකට යටත් වේ. Liridi හරහා ගෙවීම් විකල්ප මෙම ණය දෙන හවුල්කරුවන් විසින් සපයනු ලැබේ. විකල්ප ඔබ තෝරා ගන්නා සැපයුම්කරුවෙකු මත රඳා පවතින අතර, මූලික ගෙවීමක් හෝ බැංකු ඇපකරයක් අවශ්‍ය විය හැකිය.

පියවර 1

Google Play හරහා Liridi App එක download කර, ඔබේ ගිණුම තහවුරු කර ගන්න

Get yourself signed-up instantly, it’s quick and easy-peasy. ලියාපදිංචිය විනාඩි කිහිපයකින්!

2 පියවර

ඔබට අවශ්‍ය සැපයුම්කරු තෝරාගන්න

අපගේ දැවැන්ත සැපයුම්කරුවන්ගෙන් සැදුම්ලත් ජාලාව අතරින් ඔබට සරිලන සැපයුම්කරු තෝරා ගන්න.

3 පියවර

ඔබට ගැලපෙන පහසු පසු ගෙවීමේ ක්‍රමය තෝරන්න

ඔබගේ මුදලට වටිනාකමක්. දැන් ඔබේ ‘සිහිනය සැබෑ වන’ මොහතට එක් පියවරක් පමණී, ඔබට කැමති පහසු ගෙවීම් ක්‍රමයක් තෝරා ගන්න

4 පියවර

සැනසීමෙන් ලිරිඩි වෙත ගෙවන්න

අපි ඔබේ සුදුසුකම් ලත් මිලදී ගැනීම් ආරක්ෂා කරන බව දැනගෙන පහසුවෙන් ගෙවන්න